apia

Mayor's Office on Asian and Pacific Islander Affairs
 

DC Agency Top Menu


-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (tiếng Việt)

This page contains information about OAPIA's services for Vietnamese speakers.

Agency Name (Tên cơ quan): Văn phòng Thị trưởng DC về Châu Á Thái Bình Dương

Mission Statement (Nhiệm vụ): Văn phòng Thị trưởng DC về Châu Á Thái Bình Dương kết nối quý vị với chính phủ DC.  Nhiệm vụ của chúng tôi là cải thiện chất lượng cuộc sống cho người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương tại khu vực thủ đô qua việc vận động (advocacy) và tiếp cận cộng đồng (engagement).

Core Programs/ Description of Division (Những chương trình cốt yếu/Mô Tả Từng Bộ Phận):

  • Vận Động: Chương trình vận động của OAPIA nhắm đến việc đẩy mạnh sự tham gia của người dân và các thương gia gốc Á Châu Thái Bình Dương trong cộng đồng ở D.C.  OAPIA thúc đẩy sự tham gia của công dân trong cộng đồng gốc Á Châu Thái Bình Dương địa phương và khuyến khích cộng đồng gốc Á Châu Thái Bình Dương ghi danh bỏ phiếu để bầu và tham gia vào các cuộc họp cộng đồng địa phương và các sự kiện.  OAPIA cũng xác định các nhu cầu của cộng đồng và đóng vai trò thay mặt họ để vận động thay cho họ để cung cấp các nguồn hỗ trợ cho các tổ chức cộng đồng.

  • Chính Sách và Nghiên Cứu Chính Sách: OAPIA và chương trình Chính Sách và Nghiên Cứu Chính Sách bao gồm các lĩnh vực về Các Vấn Đề Lập Pháp, Data Clearing house (trung tâm thông tin và giữ liệu về cộng đồng), Quan Điểm về Chính Sách, và Các Vấn Đề Quốc Tế.  Mục tiêu của chương trình Nghiên Cứu Chính Sách là tăng cường các dữ liệu và thông tin về dân số gốc Á Châu Thái Bình Dương tại D.C. để đảm bảo rằng các nhà hoạch định chính sách đưa ra những quyết định dựa trên thông tin đứng đắn trong việc phát triển các chương trình và dịch vụ có ảnh hưởng đến cộng đồng này.  Các nhà hoạch định chính sách cũng có thể tiếp nhận các đề xuất từ OAPIA.

  • Tiếp Cận Cộng Đồng: Chương trình Tiếp Cận Cộng Đồng của OAPIA bao gồm một số lĩnh vực công tác của cơ quan.  Những lĩnh vực này gồm: Tiếp Cận Cộng Đồng và Giáo Dục, Tài Trợ cho Cộng Đồng, Sinh Hoạt Cộng Đồng, Hoạt Động Văn Hóa, Xây Dựng Năng Lực, và Hỗ Trợ Hồ Sơ (Case Assistance).  Một số hoạt động bao gồm thực hiện các sáng kiến tiếp cận cư dân và các cộng đồng mới, và tổ chức các buổi hội thảo để tiếp cận, giáo dục, và thông báo cho các cư dân và thương gia về các chương trình và dịch vụ của D.C.  OAPIA tài trợ cho các tổ chức chuyên phục vụ cộng đồng để giúp cung cấp các dịch vụ xã hội bổ sung cho cộng đồng và phối hợp với các cơ quan thành phố để giải quyết những vụ việc nhận từ dân chúng để đảm bảo rằng người dân và các thương gia có thể truy cập được các chương trình và dịch vụ của chính phủ D.C.  Những nhân viên tiếp cận cộng đồng của OAPIA thông thạo Anh ngữ và một trong ba ngôn ngữ chính của châu Á: tiếng Hoa, tiếng Hàn, và tiếng Việt.

Services (Các Dịch Vụ):

  • Dich Vụ Thông Dịch: Để phục vụ những cư dân không thành thạo Anh ngữ tốt hơn, OAPIA dùng dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ gọi là “Language Line Support Services” để giao tiếp với các thành viên trong cộng đồng bằng ngôn ngữ gốc của họ cách hiệu quả hơn.  Thành viên của cộng đồng có thể liên lạc với OAPIA nếu họ có bất cứ một câu hỏi gì liên quan đến những lĩnh vực sau: Phát Triển Kinh Tế, Dịch Vụ Nhân Sinh, Giáo Dục, Y Tế, Nhà Ở, Việc Làm, hoặc bất kỳ mối quan tâm nào khác.